உபகரணங்கள்

இயந்திர வடிவம்

இல்லை.

சாதனத்தின் பெயர்

மாதிரி

1

அறுக்கும் இயந்திரம் 4323

2

வட்ட அறுக்கும் இயந்திரம்  

3

வெட்டும் இயந்திரம்  

4

காற்று அழுத்தி  

5

குத்து T23-125

6

குத்து 15 டி

7

குத்து T23-63

8

அரவை இயந்திரம்  

9

கடைசல் C6140A

10

துளையிடும் இயந்திரம்  

11

ஆர்கான் வெல்டிங் இயந்திரம் WS-250

12

அலுமினிய வெல்டிங் இயந்திரம்  

13

அலுமினியம் வெட்டும் இயந்திரம்  

14

அரைக்கும் இயந்திரம்  

15

ஆர்கான் வெல்டிங் இயந்திரம் WS-350

16

குத்து 40 டி

17

தட்டுதல் மையம்  

18

வெல்ட்ஸ் செயலி  

19

மணல் அள்ளும் இயந்திரம் CS-200 380W

20

பாலிஷ் இயந்திரம் 5.5

21

கம்பி வரைதல் இயந்திரம்  

இல்லை.

சாதனத்தின் பெயர்

மாதிரி

23

மேஷ் வெல்டர் டிஎன்2-160

24

ஆர்கான் வெல்டிங் இயந்திரம் WS-300

25

ஆர்கான் வெல்டிங் இயந்திரம் WS-315D

26

மின்சார வெல்டிங் இயந்திரம் ZX7-500II

27

கை மில்  

28

நேராக கைப்பிடி மணல் வரைதல் இயந்திரம் FF-125B

29

கம்பி வரைதல் இயந்திரம் SIP-BD-180

30

மின்சார கை துரப்பணம் JIZ-EE02-500W

31

சுற்று மில் SIJ-FF02-25

32

பட்டை இயந்திரம் ¢100

33

பெரிய அறுக்கும் இயந்திரம் 220W

34

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட லேசர் இயந்திரம் LS-S3020G

35

லேசர் இயந்திரம் HS-G4020H

36

வளைக்கும் இயந்திரம் WA67Y-160/3200

37

வளைக்கும் இயந்திரம் NCP160-40-CYBTOUCH 12-4H

38

வளைக்கும் இயந்திரம் NCP160-40-CYBTOUCH 12-4H

39

வளைக்கும் இயந்திரம் HS6-40-P40

40

முக்கிய வழி திட்டமிடுபவர் என்விஎல்4000

41

முக்கிய வழி திட்டமிடுபவர் GH-4000L

42

ஆர்கான் வெல்டிங் இயந்திரம் WS-200

43

ஆர்கான் வெல்டிங் இயந்திரம் WS-300

44

துளையிடும் இயந்திரம் ST16A
56ab669486fe4b1839ad35c34511c6a
EQUIPMENT (2)
EQUIPMENT (3)
EQUIPMENT (4)
EQUIPMENT (6)
EQUIPMENT (7)
EQUIPMENT (1)
EQUIPMENT (5)